Publikationen des DIW Berlin

Kontakt:

Aufsätze referiert extern - ISI

A Nod to Public Open Access Infrastructures Benedikt Fecher, Sascha Friesike, Gert G. Wagner In: Science 356 (2017), 6344, S. 1242